GO! De Wissel

Visie

GO! MPI Sterrebos Roeselare – vestigingsplaats ‘De Wissel’ is een school voor buitengewoon onderwijs waarbij de nadruk ligt op het aanvaarden van de verscheidenheid en de gelijkwaardigheid van elk kind door middel van inclusie. Het klassieke onderscheid tussen gewoon en buitengewoon onderwijs wordt verlaten voor een flexibel onderwijsmodel waarin verbinding gecreëerd wordt tussen de pedagogisch-didactische visie, de leerlinggerichte dienstverlening en de infrastructuur.

Kinderen met uiteenlopende onderwijsnoden kunnen terecht in het MPI Sterrebos – vestigingsplaats ‘De Wissel’. Er wordt optimaal en nauw samengewerkt tussen GO! MPI Sterrebos, een school voor buitengewoon onderwijs en  GO! basisschool Ring, een school van het gewoon onderwijs. Dit maakt van ‘De Wissel’ een buitengewone school waar onze leerlingen terecht kunnen binnen het gewoon onderwijs met een inclusieve ondersteuning, extra zorg vanuit de samenwerking en de expertise van deze beide scholen en vanuit het grote engagement van de leerkrachten, de ouders en de betrokken directies.

Deze keuze is een uiting van een inclusieve visie op het  samen leren, samen leven. Er zijn momenten van ‘samen les’ volgen met de leerlingen van het gewoon onderwijs. De waarde ‘samenwerken’ wordt als zeer belangrijk ervaren. Als scholen behorende tot het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, staan we achter de visie van het GO! omtrent inclusie.

De keuze voor inclusief onderwijs geeft aan hoe een school en ouders omgaan met de mogelijkheden én de beperkingen van hun kind. Het MPI Sterrebos met vestigingsplaats ‘De Wissel’ biedt kwaliteitsvol onderwijs aan vanuit de overtuiging dat elk kind het recht heeft om er bij te horen. Wij engageren ons om onze leerlingen te helpen  hun weg te vinden passend bij hun eigen capaciteiten en talenten zodat we hen als zelfstandige individuen kunnen loslaten in de samenleving.

De naam ‘De Wissel’ verwijst naar de grote stap die leerlingen (en hun ouders) maken wanneer zij onze school binnenkomen. Zelfs wanneer het moeilijk gaat, weten wij dat geen enkel spoor dood loopt. In het belang van het welbevinden van elk kind en met respect voor zijn ontwikkeling wordt er gezocht naar mogelijkheden om de trein (terug) op gang te trekken en hen op het juiste spoor te zetten. Dit doen we gedifferentieerd naar ieders talent, competenties, kennis, inzicht, vaardigheden en sociaal-emotionele ontwikkeling, zodat de eigenheid van de leerlingen tot zijn recht kan komen.

Gezien de instroom van de doelgroep-leerlingen opteert de school voor gelijke onderwijskansen als uitgangspunt voor het leren, onderwijzen en opvoeden.   Via een aanbod op maat en een persoonlijk uitgestippeld traject, in samenwerking met de ouders, het CLB en andere betrokken partijen als heel belangrijke partners, wil het volledige schoolteam het kind in zichzelf laten geloven, gericht op de totale persoonlijkheidsontwikkeling.

Het GO! MPI Campus Sterrebos Roeselare met vestigingsplaats ‘De Wissel’ is een school voor buitengewoon basisonderwijs en biedt de volgende onderwijsvorm aan :

  • type ‘basisaanbod’ staat voor een aanbod gericht op leerlingen waarvoor de (redelijke) aanpassingen binnen het gewoon onderwijs niet voldoende zijn om ten volle tot ontwikkeling te komen.

Binnen het MPI Sterrebos worden de klassen ingedeeld rekening houdend met de noden, het type en de finaliteitsmogelijkheden van de leerling. Dit wordt ingedeeld dmv een kleurschema en een Steeboo. Adhv dit schema kan je duidelijk zien binnen welke finaliteit de klassen van De Wissel zich situeren. 

TEAM ZEP – ALLE LEER- EN SPEELLEERKLASSEN
Onze kleuters en de leerlingen uit de speelleerklassen stromen na team Zep (geel) door naar team Bax (blauw) en team Nim (grijs). 
TEAM BAX – LEERKLASSEN
Deze leerlingen worden voorbereid op een regulier werkmilieu binnen een OV3 van het buitengewoon secundair onderwijs.

LEEF-EN WERKKLASSEN
Deze leerlingen worden voorbereid op een (beschermde) leef- en werkomgeving binnen een OV1 of OV2 van het buitengewoon secundair onderwijs.

TEAM NIM – ALLE LEERKLASSEN VOOR LEERLINGEN TOT ONGEVEER 10 JAAR
Deze leerlingen stromen na team Nim (grijs) door naar team Bax (blauw), team Odo (Oranje), team Wodo (oranje GO! De Wissel) of team Puk (groen)
TEAM ODO – ALLE LEERKLASSEN VOOR LEERLINGEN VANAF ONGEVEER 10 JAAR
Deze leerlingen worden voorbereid op het gewoon secundair onderwijs B-stroom of op OV4 binnen het buitengewoon secundair onderwijs.
  TEAM WODO – ALLE LEERKLASSEN VOOR LEERLINGEN VANAF ONGEVEER 10 JAAR
De leerlingen basisaanbod volgen les in De Wissel – campus Groenestraat – om een maximale samenwerking met het gewoon onderwijs te realiseren.
TEAM PUK – ALLE LEERKLASSEN VOOR LEERLINGEN VANAF ONGEVEER 10 JAAR
Deze leerlingen worden voorbereid om hun getuigschrift basisonderwijs te kunnen behalen en kunnen doorstromen naar het gewoon secundair onderwijs A-stroom of naar OV4 binnen het buitengewoon secundair onderwijs.

2 klasjes :

  • De Wissel Oost
  • De Wissel West

In de vestigingsplaats ‘De Wissel’ zijn de banden met het gewoon onderwijs echter heel nauw. Waar het kan sluiten onze leerlingen aan bij het gewoon onderwijs. Hierin onderscheidt ‘De Wissel’ zich van andere scholen. Het onderwijsaanbod is zo breed en brengt de goede dingen van het buitengewoon onderwijs door vooraf opgestelde activiteiten gezamenlijk uit te voeren en het gewoon onderwijs samen. Zo doen wij recht aan de verschillen tussen leerlingen en bieden wij maatwerk op niveau van elk kind waar een open communicatie heel belangrijk is. Een goede en correcte communicatie is de beste reclame.  We geven een duidelijk beeld aan de ouders (ouders zien als ervaringsdeskundigen)  over een mogelijke terugkeer naar het gewoon basisonderwijs(al of niet na twee jaar) en/of naar het secundair onderwijs.    

Visie op leren, didactiek en leerkrachtenrol

In onze werking plaatsen we de leerling centraal. Om een maximale ontplooiing van de jongere na te kunnen streven, vertrekt het team vanuit de eigenheid van elke individuele leerling.  We nemen bewust een positieve insteek en bekijken de aanwezige competenties, de talenten en interesses van elke kind maar ondertussen onderzoeken we bovendien waar het kind kan aansluiten binnen het gewoon onderwijs.   Dit betekent dat de leerlingen een aangepaste didactische begeleiding krijgen.   Er wordt gedifferentieerd gewerkt naar leeftijd, instructiewijzen en groeperingsvormen.  Door middel van intense begeleiding geven we hen voldoende bagage mee om het schoolse peil op een niveau te brengen zodat de terugkeer naar het gewoon onderwijs realiseerbaar is of om de stap te zetten naar het secundair onderwijs.   De leerling en zijn ouders worden betrokken in deze gesprekken bij mogelijke terugkeer, overgang.                                              

We bouwen  doorheen de hele schoolcarrière samen verder in de richting van een passend toekomstperspectief.  Dit traject wordt op regelmatige basis geëvalueerd en indien nodig bijgestuurd. 

Het onderwijskundig functioneren verloopt volgens het proces van handelingsplanning met 5 fasen:

– de beginsituatie: de school dient te komen tot een relevant totaalbeeld van elke leerling

– de doelenfase: het selecteren van de doelen op maat van de leerling in overleg met het team en met aandacht voor de optimale integratie

– de voorbereidingsfase: de voorbereiding van het onderwijsaanbod op maat van de leerling

– de uitvoeringsfase: het realiseren van het onderwijsaanbod op maat van de leerling

– de evaluatiefase: het evalueren op maat van de leerlingen en de vorderingen

Zo zorgen we ervoor dat elke individuele leerling afzonderlijk een orthopedagogisch en een pedagogisch aanbod krijgt van sturen, steunen en stimuleren aangepast aan wat hij/zij op een bepaald moment in zijn ontwikkeling of schoolloopbaan nodig heeft. Daarmee bieden we elk kind de structuur en het klimaat waarmee hij/zij het meest gebaat is. We passen daarom de invulling van ons professioneel handelen aan en ontwikkelen op deze manier onderwijs op maat van elke leerling, concreet uitgewerkt in een eigen handelingsplan. Tijdens de klassenraden wordt hier veel aandacht aan besteed.

Om dit onderwijs waar te maken wordt een breed scala aan werkvormen benut en is de rol van de leerkrachten hierin bepalend. Zo zetten wij hoog in op pre-teaching en co-teaching waarbij ook leerkrachten van elkaar leren met als doel de effectieve begeleiding voor elke leerling. Om het onderwijs en de begeleiding van onze leerlingen op deze manier uit te kunnen tekenen, werken we op ‘De Wissel’ met een professioneel en gemotiveerd multidisciplinair team. Elk teamlid neemt vanuit zijn eigen professionaliteit en discipline een specifieke taak op binnen de werking. Naast de cognitieve leerinhouden en de competenties hebben we veel aandacht voor de ontwikkeling van socio-emotionele vaardigheden bij onze leerlingen. Onze inclusieve leeromgeving met diversiteit in de brede zin van het woord biedt hiertoe grote kansen die we optimaal benutten. Als school ‘De Wissel’ zorgen we voor de nodige aangepaste didactische middelen en de aangepaste infrastructuur op de basisschool ‘Ring’. De zorg voor de infrastructuur van de school weerspiegelt zich in een gezonde, veilige, prettige en uitnodigende leer- en leefomgeving. De ruimte die de leerling nodig heeft om te leren, te bewegen, te spelen, te eten of zicht te kunnen ontspannen is in voldoende mate aanwezig.

Visie op het schoolklimaat

De groene locatie van deze gastvrije school is uniek en geeft op haar eigen wijze vorm aan onze visie.  Door het samensmelten van het buitengewoon en het gewoon onderwijs buiten we maximaal de verschillen in het onderwijsaanbod, de expertise van de leerkrachten, de leerlingenpopulatie en de ontwikkeling uit.  Door de leerlingen, vanuit de insteek op hun talenten en welbevinden, samen te brengen binnen deze twee onderwijsvormen bieden wij inclusief onderwijs op maat van elke leerling met eventuele begeleiding van paramedisch personeel.

We zorgen voor een warm onthaal en een open cultuur waarbinnen we alle partners uitnodigen om met ons mee te denken. Door laagdrempelig te werken, zullen we de betrokkenheid van de ouders op het onderwijs van hun kind blijven stimuleren. Samenwerking met externe partners in de begeleiding van onze leerlingen verhoogt de ontwikkelingskansen van onze jongeren en betekent een meerwaarde in het uitwerken van een individueel handelingsplan.